Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki je 17.9.2008 uspešno prestala certifikacijsko presojo, ki jo je izvedel Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje in prejela certifikat za sistem vodenja kakovosti v skladu s standardom ISO 9001:2000, katerega je v letu 2009 uspešno nadgradila na novi standard ISO 9001:2008. Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki je prva odvetniška pisarna v Sloveniji, ki je prejela navedeni certifikat. S tem izkazujemo našo usmerjenost k potrebam in zadovoljstvu strank ter k dviganju kvalitete odvetniških storitev v Sloveniji.

Standard ISO 9001:2000 in ISO 9001:2008

Standard ISO 9001:2000 je izdala mednarodna organizacija ISO (InternationalStandardizationOrganization) leta 2000. V novembru 2008 je standard ISO 9001 doživel že četrto izdajo (prva je iz leta 1987), tako da se po novem imenuje ISO 9001:2008. Novi standard je v celoti nadomestil standard ISO 9001:2000 dne 14.11.2010, zato so morali imetniki certifikata za standard ISO 9001:2000 izvesti uskladitev z novim standardom najkasneje do tega datuma. Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki je presojo po novem standardu ISO 9001:2008 uspešno opravila v letu 2009.

Skladno z načeli standarda ISO 9001:2008 je za uspešno vodenje in delovanje treba organizacijo usmerjati in obvladovati na sistematičen in pregleden način. Standard ISO 9001:2008 je zgrajen na načelih vodenja kakovosti: osredotočenost na odjemalce, voditeljstvo, vključenost zaposlenih, procesni pristop, sistemski pristop k vodenju, nenehno izboljševanje, odločanje na podlagi dejstev in vzajemno koristni odnosi z dobavitelji. Standard se uporablja tako v proizvodnih kot storitvenih dejavnostih.

Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (Odgovornost vodstva), ravnanje z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda) in nadzor (Merjenje, analize in izboljševanje).

Standard v odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki

Spremljanje sistema kakovosti in spoštovanje določil standarda zagotavljamo preko notranjih presoj, ki jih opravijo naši sodelavci s statusom notranjega presojevalca, in zunanjih presoj, ki jih opravi Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje.

V skladu z zahtevami standarda vodi Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki svoj sistem kakovosti, ki zagotavlja visoko raven kakovosti odvetniških storitev. Veliko pozornost namenjamo tudi izobraževanju in usposabljanju pravnih strokovnjakov, zaposlenih v naši pisarni. Ključen vidik ohranjanja in razvoja sistema kakovosti naše odvetniške pisarne so povratne informacije, ki nam jih posredujejo naše stranke z izpolnjevanjem anket zadovoljstva.

S pridobitvijo certifikata ISO 9001:2000 in njegovo uspešno nadgradnjo na verzijo 9001:2008, je Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki izkazala, da svoje poslovanje in delo vanje obvladuje skladno z najvišjimi standardi poslovne prakse, s ciljem povečevanja zadovoljstva svojih strank.