Pogled iz prakse na izbrana vprašanja ZFPPIPP

/, Novice/Pogled iz prakse na izbrana vprašanja ZFPPIPP

Pogled iz prakse na izbrana vprašanja ZFPPIPP

Na 8. strokovnem srečanju Aktualna vprašanja insolvenčnega prava, ki je potekalo 16. in 17. februarja, so trije odvetniki Odvetniške pisarne Miro Senica in odvetniki predstavili pogled iz prakse na izbrana vprašanja Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

Uroš Čop, partner in odvetnik, je spregovoril o odškodninski odgovornosti članov poslovodstva in nadzornega sveta v zvezi s finančnim poslovanjem, pri tem pa izpostavil tudi pravilo podjetniške presoje (business judgement rule), ki se presoja z vidika ex ante in ki v Zakonu o gospodarskih družbah še ni uzakonjeno. Je pa v naš pravni red skozi sodno prakso Vrhovnega sodišča RS preneseno iz nemškega in ameriškega prava.

Odvetnica Ines Rostohar je predstavila domneve insolventnosti. Pogoj, da se nad dolžnikom prične postopek (poenostavljene) prisilne poravnave ali stečajni postopek, je obstoj insolventnosti, ki jo mora dokazati predlagatelj. Pri tem pa je njegov položaj olajšan z vzpostavitvijo več samostojnih domnev, predvidenih v 14. členu ZFPPIPP, ki prevaljujejo trditveno in dokazno breme na tistega, ki obstoj insolventnosti zanika.

Ljuba Zupančič Čokert, partner in odvetnica, pa je izpostavila vprašanja s področja delovnega prava, ki se pojavljajo v insolventnih postopkih, ter ob tem opozorila na zakonske rešitve in sodno prakso. Podrobneje je predstavila vpliv začetka insolventnosti družbe na delovna razmerja zaposlenih, terjatve delavcev do insolventnega dolžnika ter v okviru predstavitve instituta spremembe delodajalca v postopku insolventnosti opozorila tudi na možne zlorabe veljavne zakonodaje ter s tem kršitve pravic delavcev.

Udeleženci srečanja so vsem trem predstavitvam pozorno prisluhnili, razvila pa se je tudi zelo zanimiva strokovna razprava.

2017-06-12T04:17:44+00:00