Kaj pomeni »ocena spora«?

Podjetja in njihovi odvetniki morajo vedno analizirati vse vidike spora in oceniti možne izide izbranega postopka, v katerem se spor rešuje.

Značilno za to analizo je, da težko presežejo oviro, ki se v teoriji in praksi imenuje selektivna percepcija. Podjetja in njihovi odvetniki si namreč izrazito prizadevajo predstaviti svoje videnje dejstev in dokazov, ki podpirajo njihovo tožbo ali odgovor nanjo. Pri tem pa težko ločijo argumentacijo, ki podpira njihove poglede, od objektivne analize spora, ker ostajajo prepričani s pomočjo lastnih argumentov in podcenjujejo nasprotnikove.[2] V praksi se, zaradi vsega navedenega, analiza spora, ki jo izvede odvetnik in ocena spora, ki jo izvede nevtralni ocenjevalec, lahko precej razlikujeta.

Podjetje torej lahko močno zmanjša tveganje za presenečenje v pravdi in preveri zanesljivost lastne analize spora s pomočjo nevtralnega, tretjega ocenjevalca. Ocena spora pomeni oblikovanje in predstavitev pogledov na spor. Pomembno je, da ne gre za ocenjevalčeve osebne poglede na spor, pač pa za oceno, kako bo tak spor videlo in razumelo sodišče ali drug pristojni organ. Zato se kot nevtralni ocenjevalci praviloma angažirajo ugledni pravni strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami razsojanja/odločanja o sporih.

Ocena lahko odgovori na posamezno relevantno vprašanje, na primer, ali bi bil ugovor zastaranja v pravdi lahko uspešen, ali pa se nanaša na izid razsojevalnega postopka, na primer na verjetnost uspeha v pravdi ali v arbitražnem postopku.

Ocena spora lahko opredeli razpon v okviru katerega je pričakovati določitev prisojenega zneska denarja, na primer med 25.000 in 35.000 EUR, ali pa opredeli v odstotkih izraženo verjetnost za uspeh v formalnem postopku, npr. 75% možnosti za uspeh v pravdi.

Ocena spora pa lahko zajame tudi napoved o tem, kaj je treba storiti, da se spor reši sporazumno s sklenitvijo poravnave. Torej, kakšni bi lahko bili ob upoštevanju dotedanje pogajalske dinamike in drže vseh strank sprejemljivi pogoji poravnave za vse stranke v sporu.

Prednosti zgodnje nevtralne ocene spora

NEO podjetju, ki se je znašlo v sporu, pomaga testirati realnost in določiti spodnjo mejo morebitnega sporazuma, doseženega v kasnejših pogajanjih ali mediaciji. Pogosto NEO pomaga postaviti preoptimistično prepričanje podjetja na realna tla. Navedeno še zlasti pride do izraza takrat, kadar nevtralno oceno spora izvede nekdanji sodnik.

NEO tudi ščiti pred kritikami, da je vodstvo podjetja nerazumno popustilo in pristalo na kompromis. Tako je zgodnja nevtralna ocena še posebej primerna za reševanje kompleksnejših gospodarskih poslov in sporov, kjer lastniki v gospodarskih družbah od uprav in vodilnih menedžerjev terjajo natančno oceno tveganj pred sprejemom poslovne odločitve (na primer soglasja k pogojem predlagane prisilne poravnave) ali pred izbiro ustreznega postopka reševanja spora (na primer glede možnosti za uveljavljanje odškodnine iz naslova ničnosti pogodbe). NEO pa ne ščiti vodstva le pred kritikami, da ni šlo za razumen kompromis, ampak tudi pred odškodninsko odgovornostjo zaradi zatrjevane napačne odločitve.

Poleg navedenega NEO podjetju omogoča tudi razumevanje prednosti in slabosti tožbenih zahtevkov v sodnem ali arbitražnem postopku ter odgovorov nanje, boljšo pripravo načrta dokaznih predlogov in osredotočenje njegovih procesnih aktivnosti na relevantna vprašanja v pravdi. S tem se skrajša čas za izvedbo razsojevalnega postopka in občutno znižajo stroški.

Vrste sporov

V NEO lahko stranke predložijo načeloma vse vrste sporov, še posebej pa je primerna takrat, kadar so med strankami sporna kompleksna pravna vprašanja, kadar v sporu nastopa več strank z različnimi interesi in tožbenimi zahtevki, kadar gre za zapletena tehnična in druga vprašanja, ki bodo terjala ugotavljanje in dokazovanje dejstev z izvedenci, kadar bo strokovna ocena pomagala osredotočiti spor na bistvena vprašanja ali kadar zaradi pomanjkanja informacij ali nerealnih pričakovanj stranke niso sposobne nadaljevati pogajanj ali mediacije.

NEO je zelo primeren predhodni postopek tudi za sprejem odločitve o vložitvi ustavne pritožbe ali pobude za oceno ustavnosti predpisa. Znano je namreč, da je le 3% ustavnih pritožnikov uspešnih s svojo ustavno pritožbo.

Izvedba ocene spora

Postopek lahko zahteva samo ena stranka v sporu ali pa vse stranke v sporu. Rok za izdelavo ocene stranka določi sporazumno z ocenjevalcem.

Nevtralni ocenjevalec svojo obrazloženo oceno spora poda v ustni ali pisni obliki (odvisno od dogovora s strankami) po predhodni možnosti strank, da se na skupnem ali ločenem srečanju z ocenjevalcem ustno ali pisno izjavijo o vseh relevantnih vidikih vprašanj, na katera bo odgovoril ocenjevalec spora. Ocenjevalec lahko na zahtevo strank predloži tudi načrt dokaznega postopka za potrebe morebitnega arbitražnega ali sodnega postopka.

Postopek zgodnje nevtralne ocene ima tako številne prednosti za podjetje, zagotovo pa je pomembna tudi komponenta zaupnosti, saj gre za strogo zaupen postopek. Sicer pa že samo ime postopka – zgodnja nevtralna ocena – pove, da je NEO izjemno priporočljiva v čim zgodnejši fazi nastanka spora.

Pod črto

NEO so primerne tako za spore velikih kot za spore majhnih vrednosti, njihova cena pa se oblikuje glede na posebnosti vsakega posameznega primera t.j. vrednosti spora, kompleksnosti sporne situacije, števila strank v sporu, kategorije nevtralnega ocenjevalca ipd. Pri ECDR se strošek NEO vedno v celoti izračuna vnaprej, še preden stranka formalno naroči NEO, kar stranki olajša odločitev ali se ji tak postopek splača ali ne in ji omogoči racionalno načrtovanje stroškov. Ko je cena NEO potrjena in postopek izdelave NEO steče, se cena pri ECDR ne bo več spreminjala, ne glede na čas, ki bo potreben za pripravo mnenja. Nabor koristi, ki jih prinaša NEO pa je zelo raznolik, od klasičnih denarnih prihrankov, ker se stranka ne zaplete v spor, ki ga ne more dobiti ali pa spor zaključi s poravnavo namesto z dolgoletno pravdo, do tega, da sprejme bolj optimalno poslovno odločitev, saj temelji na objektivno ocenjenih predpostavkah.

(Besedilo je v obliki ¸pravniškega nasveta objavljeno na spletnem portalu Novi Podjetnik. Avtor je Katarina Kresal, odvetnica in partner v Odvetniški pisarni Miro Senica in odvetniki, d.o.o.)