V: Ali je odlog prispevkov avtomatičen ali je za to potrebno vložiti posebno vlogo?

O: Upravičencu se neposredno na podlagi zakona (ZIUPPP) odloži plačilo prispevkov, ki zapadejo v plačilo meseca aprila, maja in junija 2020.

Odložene prispevke pa mora upravičenec plačati najkasneje do 31. marca 2022. V tem obdobju lahko odložene prispevke plača v enkratnem znesku ali obročno. Od odloženih prispevkov po tem členu, ki jih upravičenec ne plača do roka iz prejšnjega odstavka, se plačujejo zamudne obresti v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: