V: Kako poteka postopek uveljavljanja oprostitve plačila prispevkov?

O: Samozaposlene osebe, verski uslužbenci, družbeniki in kmetje, ki so na podlagi  prvega odst. 38. člena ZIUZEOP upravičeni do oprostitve plačila prispevkov, morajo za uveljavitev upravičenja predložiti izjavo v skladu z 35. členom ZIUZEOP. Za mesec april in maj 2020 so upravičeni, če izjavo predložijo najpozneje do konca meseca, za katerega uveljavljajo oprostitev plačila prispevkov, razen za mesec marec, za katerega lahko vložijo do konca aprila. Za uveljavljanje upravičenja oprostitve plačila prispevkov in za uveljavljanje mesečnega temeljnega dohodka se uporabi ista izjava.

Oproščene prispevke za socialno varnost na podlagi podatkov Finančne uprave Republike Slovenije v celoti zagotavlja Republika Slovenija.

Za mesece, za katere zavarovanec uveljavlja oprostitev plačila prispevkov, zavarovanec ne sme predložiti obračuna prispevkov za socialno varnost z višjo zavarovalno osnovo v skladu s šestnajstim odstavkom 145. člena ZPIZ-2.

Če pogoj iz 37. člena ZIUZEOP ni dosežen, mora upravičenec vrniti oproščene prispevke za socialno varnost.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: