V: Kdo ni upravičen do izplačila mesečnega temeljnega dohodka?

O: Do izplačila mesečnega temeljnega dohodka ni upravičena oseba, ki ne plačuje obveznih dajatev in ne izpolnjuje drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima na dan vložitve vloge neplačane zapadle davčne obveznosti.Oglejte si najpogostejša vprašanja in odgovore še z ostalih področij: