Davčno pravo

Uroš Čop Odvetnik Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  uros.cop@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

Teme

Q&A

Odlog, odpis in obročno plačilo davkov

V: Družba ima velike likvidnostne težave in ne more plačati davčnih obveznosti, ki so zapadle pred uveljavitvijo interventnih ukrepov. Kaj lahko storimo?

O: Svetujemo vam, da zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo. Pogoj je, da je družba izgubila sposobnost pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID – 19.

V: Ali je možen odpis davkov ali odlog plačila davčnih obveznosti za poslovne subjekte?

O: Odpis davkov, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti, iz razloga posledic epidemije bolezni COVID-19, ni mogoč.

Odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti je mogoče uveljavljati zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije bolezni COVID-19. Odlog plačila davčnih obveznosti je mogoče uveljavljati za čas do dveh let, med tem ko pa je možno uveljavljati obročno plačilo davka v največ štiriindvajsetih mesečnih obrokih v obdobju štiriindvajset mesecev. Odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti je sedaj možen tudi za akontacije davka in davčni odtegljaj, pri čemer to ne velja za prispevke za socialno varnost (v primeru davčnega odtegljaja).

Odlog ali obročno plačilo davčnih obveznosti uveljavljate z vlogo, v kateri morate navesti dejstva in priložiti ustrezna dokazila, ki dokazujejo izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov kot posledica epidemije bolezni COVID-19.

V času odloga oziroma obročnega plačila obresti ne tečejo.

Tek rokov v davčnih postopkih

V: Ali tečejo roki v prekrškovnih postopkih povezanimi z davki?

O: Roki v prekrškovnih postopkih praviloma ne tečejo. Tečejo zgolj v nujnih prekrškovnih postopkih, vendar mora prekrškovni organ o tem pisno obvestiti storilca.

V: Ali v času interventnih ukrepov tečejo roki v davčnih postopkih?

O: Roki tečejo v nujnih zadevah, kot so npr. postopki odmere davka, carinski postopki, predložitev obračuna, postopki odpisa, odloga in obročnega odplačevanja, ustavitve oziroma zadržanja davčne izvršbe ipd.

Roki ne tečejo v zadevah, ki niso nujne, kot npr. davčni inšpekcijski postopki ipd. Prav tako roki ne tečejo v zadevah, v katerih se uveljavljajo materialne pravice, pri katerih iztek roka pomeni izgubo pravice, če zahteva ni vložena pravočasno pred iztekom roka. Kadar roki ne tečejo, se le-ti podaljšajo in se iztečejo osmi dan od prenehanja interventnih ukrepov, oziroma najkasneje 9. 7. 2020.

Obračunavanje in plačevanje davka

V: So bili sprejeti kateri ukrepi glede znižanja akontacije davka?

O: Drugi ukrep na davčnem področju se nanaša na pravico davčnega zavezanca, da zaprosi za znižanje akontacije dohodnine, ki se določa glede na znesek davka obračunanega v prejšnjem obdobju. V času uporabe interventnega zakona je ta postopek poenostavljen, saj zavezancu ne bo treba priložiti davčne napovedi za trenutno davčno obdobje.

 

Tretji ukrep na davčnem področju je možnost odloga in obročnega plačila davkov. Davčni zavezanec lahko zaprosi za odlog plačila davka za največ dve leti, ali za plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije COVID-19.

Roki za davčne napovedi

V: Družba ima velike likvidnostne težave in ne more plačati zapadlega marčevskega obroka akontacije DDPO/DohDej. Kaj lahko storimo?

O: Svetujemo vam, da zaprosite za odlog oziroma obročno plačilo. Pogoj, da se vam takšen način plačila odobri je, da likvidnostnih sredstev za plačilo obroka nimate zaradi vpliva epidemije bolezni COVID-19 na poslovanje vaše družbe.

V: Ali moram v času interventnih ukrepov plačati obroke akontacij DDPO/DohDej?

O: V času trajanja interventnih ukrepov davčnim zavezancem za DDPO in DohDej ni treba plačati obrokov za april in maj. V primeru, da bo epidemija trajala tudi po 15. 5. 2020, pa ne bo treba plačati niti obroka za mesec junij. V primeru, da bi obroke akontacij vseeno plačali, pa se bodo predmetna plačila štela kot nerazporejeno plačilo. Svetujemo vam, da se v tem primeru s FURS dogovorite, da se vam ta plačila vrnejo oziroma se dogovorite, da se vam pokrijejo naslednji obroki.

V: V letu 2019 nisem bil »normiranec«, zato želim to v letu 2020 spremeniti. Zanima me, ali se je s podaljšanjem roka za predložitev davčnega obračuna prestavil tudi rok za zamenjavo ugotavljanja davčne osnove?

O: Da. Zamenjavo ugotavljanja davčne osnove za leto 2020 lahko priglasite v davčnem obračunu DohDej do 31. 5. 2020. Smiselno enako velja tudi v primeru, da več ne želite biti »normiranec«, tako da do 31. 5. 2020 davčni organ obvestite o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

V: Nov rok za predlaganje davčnega obračuna je 31. 5. 2020, ki pa pade na nedeljo. Kdaj je zadnji dan za predložitev?

O: Ker je zadnji dan zakonsko predpisanega roka za predložitev davčnega obračuna nedelja, se rok izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika, tj. 1. 6. 2020.

V: Ali se je podaljšal tudi rok za oddajo obračuna dohodnine od dohodka iz dejavnosti (DohDej) za leto 2019?

O: Da. ZIUJP je rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2019 prestavil iz 31. 3. 2020 na 31. 5. 2020.

Prestavil se je tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za leto 2020 in rok za oddajo obvestila o prenehanju ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov v letu 2020, ki ju predloži zavezanec v davčnem obračunu DDPO, in sicer prav tako iz 31. 3. 2020 na 31. 5. 2020. Podaljšan je bil tudi rok za predložitev letnih poročil za preteklo leto AJPES in sicer na 31. 5. 2020.

V: Moja družba je v postopku likvidacije po skrajšanem postopku. Ali zanjo velja prestavitev roka za oddajo letnega obračuna DDPO?

O: Ne. Zavezancem, ki morajo davčni obračun DDPO oddati zaradi prenehanja po skrajšanem postopku, začetka ali konca insolventnega postopka, začetka postopka prostovoljne likvidacije, začetka postopka prisilne poravnave ali prenehanja zaradi statusne spremembe, se roki za predložitev obračuna DDPO ne spreminjajo.

V: Do kdaj je treba oddati letni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za koledarsko leto 2019?

O: Davek od dohodkov pravnih oseb (DDPO) sistemsko ureja Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2), ki v drugem odst. 358. člena določa, da če davčni zavezanec sestavlja davčni obračun za davčno obdobje, ki se ne razlikuje od koledarskega leta, predloži davčni obračun najpozneje v treh mesecih po poteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto, tj. do 31. 3. 2020. Vendar se je skladno z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju (ZIUJP) ta rok prestavil na 31. 5. 2020.

V primeru, da je davčno obdobje vaše družbe enako poslovnemu letu, ki se razlikuje od koledarskega leta, se rok za oddajo obračuna DDPO, ki se izteče v času veljavnosti ZIUJP, podaljša za 2 meseca, tj. iz 3 mesecev po koncu obdobja, na 5 mesecev po koncu obdobja.

V: Je Vlada Republike Slovenije spremenila rok za oddajo davčne napovedi in letnih poročil za podjetja, ki poslujejo v Sloveniji?

 

O: Da, prvi ukrep sprejet na davčnem področju, je bil podaljšanje nekaterih rokov. Skladno z Zakonom o interventnih ukrepih na javnofinančnem področju, bodo imeli zavezanci za davek več časa za oddajo davčnih napovedi in letnih poročil. Namesto do 31. marca bodo morali zavezanci davčne napovedi za davek od dobička pravnih oseb in letno poročilo oddati do 31. maja.