Postopki

Petra Plevnik Odvetnica Partner Telefon:  +386 (0)1 252 80 00 E-mail:  petra.plevnik@senica.si Tuji jeziki: angleščina, hrvaščina, srbščina

Teme

Q&A

Izvršilni postopek

V: Zoper mene je bil v začetku novembra 2020, pred začetkom epidemije COVID-19, izdan pravnomočni sklep o izvršbi. Ali roki v postopkih izvršbe tečejo tudi v času trajanja izrednih ukrepov in ali sodišče v tem času odloča oziroma izvaja kakšne aktivnosti v zvezi z izvršilnim postopkom?

O: V skladu z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča procesni roki v izvršilnih postopkih od dne 16.11.2020 ne tečejo, razen v izvršilnih zadevah v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok. Ker gre za začasno zadržanje tekov rokov priporočamo, da skrbno spremljate poslovanje sodišča in ponovni začetek teka rokov.

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) z dne 29.12.2020, se je izvršba v izvršilnih postopkih z dnem 31.12.2020 odložila v primerih, ko je dolžnik fizična oseba, če ne gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če ne gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. Ta ukrep pa velja do 31. januarja 2021, pri čemer ga lahko vlada s sklepom podaljša za obdobje treh mesecev.

V: Zaradi postopka izvršbe imam blokiran transakcijski račun. Glede na to, da bom na podlagi interventnega zakona upravičen do izplačila prejemkov, me zanima, ali lahko z izvršbo posežejo tudi na te prejemke?

O: Skladno z interventnim zakonom ZZUSUDJZ so vsi prejemki, ki so izplačani na njegovi podlagi, izvzeti iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju.

Roki v sodnih in upravnih zadevah

V: Proti meni je bila vložena tožba, ki mi je bila dne 20.11.2020 vročena. Moram na tožbo odgovoriti v predpisanem roku (30 dni) kljub razglašeni epidemiji?

O: Ne. Skladno z Odredbo Vrhovnega sodišča z dne 16.11.2020, procesni roki (med katere spada tudi rok za odgovor na tožbo) od dne 16.11.2020 do dne preklica te odredbe, v sodnih zadevah ne tečejo, razen če gre za nujne postopke. Ker odredba velja do preklica pa predlagamo, da delovanje sodišč in tek rokov skrbno spremljate.

Delovanje sodišč

V: Ali lahko v času epidemije vpogledam v sodni spis, ki se v moji zadevi vodi pred sodiščem in pridobim fotokopije spisa?

O: Ne. Z dnem 16.11.2020 so ponovno začeli veljati izredni ukrepi, zaradi katerih je fizični dostop do sodišča omejen. Vloge se lahko vlagajo le po pošti ali preko portala eSodstvo v postopkih, kjer je to omogočeno, za komunikacijo s sodišči pa se uporablja objavljene elektronske naslove in telefonske številke v času uradnih ur. Za fotokopije zato lahko zaprosite pisno, sodišče pa vam jih lahko posreduje po elektronski pošti ali po navadni pošti. V nujnih zadevah pa se morajo v času trajanja posebnih ukrepov stranke, njihovi pooblaščenci in druge osebe, ki želijo podatke v zvezi s postopkom, predhodno najaviti preko objavljenih elektronskih naslovov in telefonskih številk v času uradnih ur.