Q&A
Izvršilni postopek
Zaradi postopka izvršbe imam blokiran transakcijski račun. Glede na to, da bom na podlagi interventnega zakona upravičen do izplačila prejemkov, me zanima, ali lahko z izvršbo posežejo tudi na te prejemke?

Skladno z interventnim zakonom se vsi prejemki, ki bodo izplačani na njegovi podlagi, izvzamejo iz izvršbe po Zakonu o izvršbi in zavarovanju. Te prejemki so hkrati izvzeti tudi iz stečajne mase v postopku osebnega stečaja.

Zoper mene je bil v začetku novembra 2020, pred začetkom epidemije COVID-19, izdan pravnomočni sklep o izvršbi. Ali roki v postopkih izvršbe tečejo tudi v času trajanja izrednih ukrepov in ali sodišče v tem času odloča oziroma izvaja kakšne aktivnosti v zvezi z izvršilnim postopkom?

V skladu z Odredbo predsednika Vrhovnega sodišča procesni roki v izvršilnih postopkih od dne 16.11.2020 niso tekli, razen v izvršilnih zadevah v zvezi s postopki za varstvo koristi otrok. Ker gre za začasno zadržanje tekov rokov priporočamo, da skrbno spremljate poslovanje sodišča in ponovni začetek teka rokov.

V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE) z dne 29.12.2020, se je izvršba v izvršilnih postopkih z dnem 31.12.2020 odložila v primerih, ko je dolžnik fizična oseba, če ne gre za nujne zadeve, o katerih sodišče odloča tudi v času epidemije, ali če ne gre za izvršbo zaradi izterjave terjatev iz naslova zakonite preživnine in odškodnine za izgubljeno preživnino zaradi smrti tistega, ki jo je dajal. Ta ukrep je najprej veljal do 31. januarja 2021, Vlada Republike Slovenije pa ga je ob ugotovitvi, da še vedno obstojijo razlogi, ki so bili podlaga za njegov sprejem, podaljšala do 17.03.2021 in naknadno še do 18.04.2021, skladno z razglasitvijo epidemije.

Vlada Republike Slovenije se za nadaljnje podaljšanje odloga izvršbe zoper fizične osebe ni odločila, zato bo ukrep zakonskega odloga izvršbe po ZIUPOPDVE tako veljal le še do vključno 18.04.2021. Po tem datumu se bodo izvršilni postopki izvajali oziroma nadaljevali skladno z določbami Zakona o izvršbi in zavarovanju.

 

 

 

Roki v sodnih in upravnih zadevah
V stečajnem postopku zoper dolžnika zaradi epidemije Covid-19 nisem pravočasno vložil ugovora zoper seznam preizkušenih terjatev. Ali ugovor še vedno lahko vložim če sodišče še ni izdalo sklepa o preizkusu terjatev?

Skladno z zakonom o spremembah in dopolnitvah ZZUSUDJZ sodišče obravnava in odloča o vlogi, predlogu, izjavi, ugovoru, drugem procesnem dejanju ali predloženi listini, tudi če je stranka zamudila rok ali izostala z naroka v času trajanja ukrepov iz razloga neposredno povezanega z epidemijo virusne okužbe SARS-CoV-2 (COVID-19) in sodišče odločitve še ni sprejelo. Stranka mora ob vložitvi vloge, predloga, izjave, ugovora, opravi drugega procesnega dejanja ali predložitvi listine izkazati tudi razlog za zamudo.

Sodišče ne bo upoštevalo tistih vlog, predlogov, izjav, ugovorov, drugih procesnih dejanj in predloženih listin, ki bodo kljub opravičljivemu razlogu za zamudo (torej zaradi razloga, neposredno povezanega z epidemijo COVID-19) pri sodišču vložene po tem, ko bo sodišče že sprejelo odločitev.

Proti meni je bila vložena tožba, ki mi je bila vročena 27. 3. 2020. Moram na tožbo odgovoriti v predpisanem roku (30 dni)?

Skladno z ZZUSUDJZ in Odredbo Vrhovnega sodišča z dne 13.03.2020, procesni roki (med katere spada tudi rok za odgovor na tožbo) od dne 16.03.2020 do dne 31.05.2020 v sodnih zadevah niso tekli, razen če je šlo za nujne postopke (npr. menične tožbe). Rok za odgovor na tožbo zato še ni potekel, saj je pričel teči šele z dnem 01.06.2020.

Upravno odločbo, ki bi mi morala biti vročena osebno, sem prejel v poštni predal. Ali mi je bila vročena pravilno?

Vročanje odločb, sklepov in drugih dokumentov, ki jih je treba vročiti osebno, v upravni zadevah, ki niso nujne, se skladno z zakonom o spremembi in dopolnitvah ZZUSUDJZ opravi z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v elektronski predal naslovnika.

Kdaj se šteje, da mi je bilo upravno pisanje vročeno?

Vročitev velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, če se vroča v tujino v fizični obliki pa dvajseti delovni dan od dneva odpreme, razen če naslovnik odločbe, sklepa ali drugega dokumenta ni prejel ali ga je prejel kasneje.

V primeru dvoma o tem, ali je naslovnik odločbo, sklep ali drug dokument prejel, ker ni dokazov o vročitvi, se opravi ponovna vročitev.

Ali v upravnem postopku pridobitve delovnega dovoljenja kljub izrednim ukrepom lahko pričakujem izvedbo intervjuja z uradno osebo?

Da. Skladno z zakonom o spremembi in dopolnitvah ZZUSUDJZ se ustne obravnave in druga procesna dejanja, kjer so uradna oseba, stranka ali drug udeleženec v neposrednem stiku, izvedejo tudi v zadevah, ki niso nujne, če se zaradi tega ne širi virusna okužba in je zagotovljeno zdravje ter življenje uradne osebe, stranke ali drugega udeleženca.

Dne 1. 4. 2020 se mi izteče rok za podajo pisne izjave v upravnem postopku. Ali moram pisno izjavo vložiti do 1. 4. 2020?

Ne. ZZUSUDJZ določa prekinitev teka vseh procesnih in materialnih rokov v upravnih in drugih javnopravnih zadevah, razen v nujnih zadevah. Glede na navedeno, roki v času trajanja posebnih ukrepov ne tečejo in se podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od dneva prenehanja posebnih ukrepov.

Ne glede na navedeno, pa se tek rokov ne prekine v posamičnih upravnih zadevah, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic ali če je to nujno za učinkovito izvajanje oblasti za doseg namena ZZUSUDJZ. V odločbi, sklepu ali drugem dokumentu, s katerim se določi rok, ki teče, mora upravni organ stranko opozori o teku takšnega roka.

Glede na navedeno, se rok za podajo pisne izjave, v kolikor ne gre za nujno zadevo in o teku roka niste bili obveščeni od strani upravnega organa, izteče osmi dan od dneva prenehanja posebnih ukrepov.

Dne 1. 4. 2020 se mi izteče 60 dnevni rok za vložitev ustavne pritožbe na Ustavno sodišče RS. Ali moram ustavno pritožbo vložiti do 1. 4. 2020?

Ne. ZZUSUDJZ določa, da rok za vložitev ustavne pritožbe ne teče. 

Rok za vložitev ustavne pritožbe začne teči dalje prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

Dne 1. 4. 2020 sem prejel odločbo o prekršku (prehitra vožnja). Ali moram zahtevo za sodno varstvo vložiti v roku 15 dni?

Ne. ZZUSUDJZ določa, da roki v prekrškovnih zadevah v času trajanja posebnih ukrepov ne tečejo. To se nanaša tako na materialne roke (npr. zastaranje) kot na procesne roke (npr. rok za začetek postopka, pritožbo ali zahtevo za sodno varstvo).

V primeru, da pa bi šlo za nujno zadevo (če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost, za premoženje večje vrednosti, če je od odločitve v zadevi odvisno preživljanje stranke, če je od odločitve odvisno uveljavljanje drugih pravic, ali če je to potrebno zaradi nujnega in učinkovitega izvajanja oblasti), pa prekrškovni postopki tečejo. Prekrškovni organ lahko začne ali nadaljuje prekrškovni postopek zoper storilca tudi v času posebnih ukrepov. O tem mora storilca tudi obvestiti. 

Tek rokov v prekrškovnem postopku pa se ne nanaša tudi na sodno fazo postopka o prekršku (vložitev zahteve za sodno varstvo), če v skladu s 83.a členom Zakona o sodiščih in ZZUSUDJZ tak postopek ni določen kot nujna (sodna) zadeva.

Glede na navedeno, rok za vložitev zahteve za sodno varstvo začne teči dalje prvi naslednji dan, ko prenehajo veljati posebni ukrepi.

Prejel sem poziv na prestajanje kazni zapora. Iz poziva je razvidno, da se moram v zavodu za prestajanje kazni zapora zglasiti 1. 4. 2020. Ali moram navedenega dne na prestajanje kazni zapora?

Ne. ZZUSUDJZ določa, da se že začeti postopki v zvezi s pozivom obsojenca na prestajanje kazni zapora prekinejo, novi postopki pa se ne začnejo.

Pri tem vas opozarjamo, da navedeno velja zgolj v primeru, da se nahajate na prostosti in niste v priporu oziroma na prestajanju kazni, pa ste zdaj ponovno obsojeni za drugo kaznivo dejanje. V tem primeru bodo postopki tekli naprej.

Čez šest mesecev se mi izteče kazen zapora. Kdaj lahko zaprosim za predčasni odpust.

Na podlagi veljavne zakonodaje (pred sprejetjem ZZUSUDJZ) se je lahko obsojenec predčasno odpustil največ tri mesece pred iztekom kazni. Z ZZUSUDJZ pa lahko direktor zavoda za prestajanje kazni zapora predčasno odpusti obsojenca največ šest mesecev pred iztekom kazni.

Dne 15.01.2020 je bil objavljen oklic o stečaju družbe, ki je naši družbi dolgovala 30.000,00 EUR. V oklicu je navedeno, da lahko upniku svoje terjatve prijavijo v roku treh mesecev od objave oklica stečaja. Ali se ta rok kljub epidemiji izteče dne 15.04.2020?

Ne. Skladno z odredbo predsednika Vrhovnega sodišča RS z dne 30.03.2020, s katero so bile še dodatno omejene nujne zadeve, ki jih sodišča v času epidemije zaradi COVID-19 opravljajo. Postopki prisilne poravnave in stečaji niso nujne zadeve, zaradi česar roki za opravo dejanj v teh postopkih ne tečejo v času trajanja posebnih ukrepov. Rok se zato 15.04.2020 ne izteče.

Piškotki in nastavitve zasebnosti

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve in izboljšanja uporabniške izkušnje. Z izborom opcije »se strinjam«, se strinjate z uporabo piškotkov. Svojo odločitev lahko kadarkoli spremenite. Več o tem